A megújulásra való képesség fontosabb mint valaha. Most kell lépni, most kell egy olyan folyamatot kialakítani, ami segíti a vállalat értékteremtő képességét és támogatja a döntéshozatalt. Az üzleti modellezés a vezetéstudományok dinamikusan fejlődő területe. Egy üzleti modell azt írja le, hogy egy vállalkozás miként teremti, nyújtja és ragadja meg az értékeit.

Három fő irányvonalat határoztak meg az üzleti modellekhez kapcsolódó kutatá­sokban. Az első az e-kereskedelem és információs technológiák alkalmazása a szervezetekben. A második olyan stratégiai kérdéskörök, mint például értékteremtés, versenyelőny és vállalati tel­jesítmény. Utolsóként pedig az innováció és technológia menedzs­ment említhető meg. Az üzletimodell kialakításának kiváltó oka lehet egy iparág hanyatlása, egy új iparág ki­alakulása ,illetve a technológiai változások. Az üzletimodell-in­nováció legerősebb mozgatórúgójaként azonban az olyan gazdasági tényező azonosítható, mint a bevételkiesés.

Üzleti modell-innováció

Az üzleti modell-innováció a ver­senyelőny fenntartásának és a új vállalat stratégia kialakításának eszköze. Egyes elméletek szerint iparági, bevételi és vállalati modell-in­novációt különböztetünk meg. Az iparági modell innovációja az ellátási lánc megújítását foglalja magában új iparágakba való belépé­sén, meglévő iparágak átértelmezésén, vagy teljesen új iparágak létrehozásán keresztül. A bevételi modell inno­vációja annak megújítására utal, hogy a vállalat hogyan generál bevételt ajánlatai újra kombinálásával (pl. termék/ szolgáltatás) és/vagy új árazási modellek bevezetésével. A harmadik irány, a vállalati modell innovációja, ami a vállalkozás szerkezetének megújítását jelenti.

5 kérdés, amire a válasz segít eldönteni, hogy szükséges-e új üzleti modell kialakítása

  • Mennyire jövedelmezők és lojálisak a vállalat kulcs ügyfelei?
  • Melyek a differenciálás legfontosabb forrásai és azok jelenleg milyen állapotban vannak (erősödnek vagy erodálódnak)?
  • Az iparág mely területén definiálható a legnagyobb nyereség, jelenleg kik tesznek arra szert és hogyan lehetne ezt megváltoztatni?
  • Miként definiálhatók a vállalat legfontosabb képes­ségei?
  • Hogyan írható le a szervezeti kultúra és mennyire áll készen a vállalat a változásra?

Egy üz­leti modell kialakításakor a következő lépések teljesítése ajánlott.

  • a kiszolgálni kívánt fogyasztói szegmens meghatá­rozása a célpiac és a látens igények felderítésén ke­resztül
  • egyedi értékajánlat kidolgozása – annak hangsúlyo­zása, hogy üzleti ötletünk mennyiben tér el a többi versenytárs termékétől vagy szolgáltatásától
  • az értékajánlat létrehozásának megvilágítása, az eb­ben szerepet játszó kulcstényezők azonosítása
  • a bevételi csatornák meghatározása, a felmerülő kockázatok figyelembevételével

Az üzleti modell innováció­ja kimagasló teljesítményt eredményezhet, még érett ipar­ágakban működő vállalatok számára is. Ilyen példaként szolgálhat az Apple iPoddal és iTunes-szal elért sikere a zenei iparágban, amelyek hatalmas mértékű növekedé­si ütemet eredményeztek és lehetővé tették, hogy a vál­lalat felülmúlja versenytársait.

Egy vállalatirányítási, CRM vagy bármilyen egyedi szoftverfejlesztés bevezetésénél fontos, hogy a kivitelező cég olyan üzleti tudást birtokoljon, amely támogatja a vállalat innovatív törekvéseit. A Pentatrade egyedisége ebben az üzleti tudásban rejlik, ezáltal tud több lenni mint egy egyszerű IT vállalat.

Forrás: Vezetéstudomány XLIX. évfolyam. Üzletmodell-innováció című tanulmány. Szerzők: HORVÁTH DÓRA – MÓRICZ PÉTER – SZABÓ ZS. ROLAND

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kapcsolat

Tovább vállalati megoldásainkhoz!