A Pentatrade Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.pentatrade.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót.

 1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Pentatrade Mérnöki Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.

Adószám: 10437883-2-43

Képviseli: Biczó Zoltán

E-mail címe: info@pentatrade.hu

 1. A kezelt adatok köre
 1. Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím
 1. Rendezvényre, képzésre jelentkezés:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő rendezvényeire jelentkezni. A rendezvényre jelentkezésre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Résztvevő adatai: név, beosztás, telefonszám

 • Kapcsolattartó adatai: név, beosztás, e-mail cím, telefonszám

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

A személyes adatok felvételének és kezelésének célja a weboldalakon elérhető szolgáltatásaink nyújtása:

 • a weboldalak elektronikus elérhetőségein keresztül benyújtott kérések teljesítése,
 • Felhasználóval való kapcsolattartás,
 • időszerű eseményekről való tájékoztatás,

 • rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés,
 • kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése,
 • esetleges panaszok kezelése,
 • közvetlen üzletszerzési célra (pl. rendezvény reklámozására) irányuló, illetőleg hírlevél küldés céljából
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Hírlevélre való feliratkozás, a Rendezvényre, képzésre jelentkezés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

www.pentatrade.hu

Pentatrade Mérnöki Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.

Telephely: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3.

Adószám: 10437883-2-43

Képviseli: Biczó Zoltán

Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a 3. pontban ismertetett célokra visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük. A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy az info@pentatrade.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését, illetve indoklás nélkül kezdeményezheti a 2. pont szerinti az adatainak törlését.

 1. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

a) A Pentatrade Kft. naplózással kapcsolatos adatkezelése A weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

b) Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése A portál forráskódja a weboldalt üzemeltető szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Pentatrade Kft. szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A weboldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 1. Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 1. A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat a 3. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használjuk. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltatunk ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre.

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények (pl: képzések, Fórumok, workshopok, konferenciák, stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videofelvétel készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét. Az Adatkezelő szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük a 3. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag az Adatkezelő részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. Az Adatkezelő biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 8. pontban részletezett jogszabályokat.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Győr, 2018. június 19.

Pentatrade Mérnöki Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Adatkezelő